Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 269 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Kādām iestādēm var ziņot, ja līguma izpildes laikā netiek ievērotas zaļā iepirkuma prasības? 
Atbild Inese Pelša
“Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas” valdes priekšsēdētāja.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Iestādes iekšējie noteikumi paredz, ka komandējumu pieteikšana, saskaņošana, apstiprināšana un atskaišu iesniegšana notiek elektroniski darbinieku pašapkalpošanās portālā. Komandējuma izdevumu atskaitei darbinieks pievieno izdevumu dokumentu ieskenētas vai foto kopijas. Visa informācija automātiski nonāk grāmatvedības uzskaites sistēmā. Vai no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, iestādei no darbinieka obligāti jāpieprasa arī izdevumu dokumentu oriģināli?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Kādos gadījumos iepirkuma komisija var lemt par eksperta pieaicināšanu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai tirgus izpēte var pārklāties ar tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiku?
Atbild Una Skrastiņa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Pasūtītājam, nolikumā iekļaujot prasību, iesniegt nodokļu samaksas apliecinājumu/pierādījumus par nodokļu deklarācijas iesniegšanu VID ir pieļaujama, vai tā būtu nesamērīga prasība attiecībā pret pretendentu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Izsludinot publisko iepirkumu vai iepriekšējo apspriedi, vai ir pieļaujama iespējamo kandidātu informēšana/ uzaicinājumu nosūtīšana piedalīties iepirkumā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai piešķirot līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās ietvaros ir jāveic obligāta izslēgšanas iemeslu pārbaude vai šāda pārbaude jāveic tikai tad, ja vispārīgās vienošanās nosacījumi tādu pārbaudi paredz?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ja piegādātājs ir vienpusēji lauzis līgumu, bet pasūtītājs nepiekrīt izbeigšanas pamatojumam, vai šāds gadījums var tikt ierakstīts līgumu reģistrā?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!