Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 111 jautājumi. Attēloti 21 - 30
Vai obligāti cenu aptaujas dokumentācija jāpublicē arī mājaslapā? Vai var tikai izsūtīt to pretendentu lokam e-pastā?
Autors Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja uzņēmums darbojas pēc SPSIL, taču iepirkums plānojas ar ES līdzekļu piesaisti, vai šāds iepirkums būtu jārīko pēc PIL vai var arī pēc SPSIL?
Autors Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sludina SPSIL, vai obligāti jāsludina EIS sistēmā, vai pietiek ar uzņēmuma mājas lapu?
Autors Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Kādēļ ir ieteikums nenoteikt Līguma izpildes termiņu konkrētos datumos, bet dienās un mēnešos? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai ir samērīgi prasīt Pretendenta pieredzi piegādājamās iekārtas uzstādīšanā un konfigurēšanā? 
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums piemērot līgumsodu Uzņēmējam par Līguma izpildes termiņa vai citu saistību neizpildi, ja tas ir paredzēts iepirkuma līgumā? Kādas ir sekas Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumsodu nepiemēro?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Kā rīkoties pasūtītājam, ja būvnieks sāk kavēt līguma noteikto izpildes termiņu un informē, ka būvniecības izmaksas pieaug? Kādas izmaiņas (vienošanās) noslēgtajā būvniecības līgumā var būt pieļaujamas?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līgumā var noteikt, ka būvniekam dokumenti (rīkojumi, CTA polises) būvatļaujas noformēšanai pasūtītājam jāiesniedz 2 nedēļu laikā no līguma stāšanās spēkā, un, ja būvnieks šos dokumentus neiesniedz noteiktajā laikā, noteikt līgumodu par katru kavēto dienu? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līguma izpildes termiņā jāiekļauj preču/pakalpojuma/būvdarbu garantijas termiņš? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai Pasūtītājs iepirkuma līgumā var pielīgt sev tiesību vienpusēji veikt ieturējumu no Uzņēmēja darbu izpildes (bez Uzņēmēja piekrišanas), ja ieturējums jāveic, lai segtu līgumsodu, zaudējumus, kas Pasūtītājam radās Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!