Privātuma politika

Klientu personas datu apstrāde.

Mēs vēlamies piedāvāt tev piemērotākos produktus un pakalpojumus. Lai to izdarītu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Procesa caurskatāmība un datu privātums mums ir svarīgs, tāpēc gribam, lai Jūs zinātu, kā un kāda iemesla dēļ mēs krājam un analizējam Jūsu datus.

Kā mēs apstrādājam personas datus?

Mēs krājam dažādus datus, kas nepieciešami, lai sniegtu mūsu piedāvātos pakalpojumus. Mēs to uzkrājam tad, ja Jūs piesakies mūsu pakalpojumiem un produktiem vai jau tos izmanto, vai ja Jūs sazinies ar mums.

Mēs apstrādājam Jūsu datus, piemēram, tāpēc, lai sniegtu savus pakalpojumus, izpildītu regulatora prasības vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Parasti mēs neuzglabājam Jūsu datus ilgāk, nekā nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Vairumā gadījumu mums jāievēro likumi un noteikumi, kas regulē konkrēto uzkrāto datu glabāšanu.

Jūs esiet savu personas datu īpašnieks, un mēs gribam, lai Jūs zinātu, ka mēs cienām Jūsu privātumu. Tāpēc esam atjaunojuši savu Privātuma politiku. Variet sazināties ar mums katrā laikā, ja Jums rodas jautājumi.

SIA "Imperum " un SIA "Libera" (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, “Imperum”, "Libera" vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Mūsu veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Definīcijas

Pārzinis - Jūsu Personas datu Pārzinis ir Imperum vai/un Libera kurai esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus Jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs Jūs esat) plānojat izmantot. Klients Fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Imperum - jebkura Imperum piederoša juridiska persona vai filiāle.

Libera - jebkura Libera piederoša juridiska persona vai filiāle.

Personas dati - Jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, klienta, kas ir juridiska persona, patiesais labuma guvējs).

Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, ierakstīšana, saglabāšana, grozījumu veikšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana utt.)

Pakalpojums - jebkurš Imperum, Libera sniegts pakalpojums.

Vispārīga informācija

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad Jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot Imperum, Libera pakalpojumus. Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Jūs esat sniedzis un/vai Imperum, Libera iegūst Jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?

Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida un attiecībām ar Imperum, Libera.

Imperum pamata darbība saistīta ar iepirkumu monitoringu, iepirkumu izsludināšanu, juridisko atbalstu un konsultācijām publiskajos un privātajos iepirkumos, medicīnas loģistikas pakalpojumu sniegšanu un Kazahstānas e-iepirkumu platformas АО «Самрук Казына» elektronisko atslēgu - USB Mini tokenu (JaCarta JC100) piegādāšanu.

Libera pamata darbība saistīta ar žurnāla izdošanu un semināru un konferenču organizēšanu.

Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu šos Pakalpojumus. Turklāt Imperum, Libera apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: - identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda.

Kādā veidā Imperum, Libera vāc manus Personas datus?

Pamatā Imperum, Libera iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja Jūs:

  • piesakāties Pakalpojumu saņemšanai;
  • sazināties ar Imperum, Libera (piemēram, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni), vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat Imperum, Libera savu kontaktinformāciju;
  • parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus).

Imperum, Libera uzņēmuma ietvaros visām Imperum, Libera struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti Imperum, Libera ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī Imperum, Libera leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam Jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Kādēļ Imperum, Libera apkopo un apstrādā manus Personas datus?

Pirmkārt un galvenokārt, Jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu Jums sniegt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no Jūsu izvēlētā Pakalpojuma, piemēram, Jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija, saziņas valodas izvēle u.tml. Tomēr dažiem Pakalpojumiem, to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija.

Drošības nodrošināšana Finanšu pakalpojumus apdraud noziedzīgas darbības. Šo risku mazināšanas nolūkā mēs apstrādājam datus – veicam darījumu pārraudzību, kā arī nodrošinām mūsu IT sistēmu drošību.

Reklāma un tiešais mārketings

Kas saņem Imperum, Libera reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus?

Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no Imperum, Libera. Šādi Klienti saņem Imperum, Libera piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. Imperum, Libera var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai?

Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic Imperum, Libera?

Imperum, Libera izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos Imperum, Libera organizētos klientu pasākumos.

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem?

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar Imperum, Libera struktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība

Kas var piekļūt maniem Personas datiem?

Jūsu Personas datiem Imperum, Libera ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat Jūsu Personas datiem var piekļūt Imperum, Libera piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi Imperum, Libera uzdevumā veic trešās personas, mēs piesaistām tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta Jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas Imperum, Libera un šāds apstrādātājs.

Kādā veidā Imperum, Libera aizsargā manus Personas datus?

Lai pasargātu Jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

Kādas ir manas tiesības?

Mēs vēlamies nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši Jums ir:

  • tiesības piekļūt Jūsu Personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Pēc Jūsu pieprasījuma Imperum, Libera: apstiprina, vai ar Jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti; informē Jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem; sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā.
  • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos; ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
  • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
  • noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un noteiktos apstākļos;

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai Latvijā.

Cik ilgi Imperum, Libera glabā Personas datus?

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka Imperum,Libera un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Lai saņemtu vairāk informācijas par glabāšanas laiku un principiem, saskaņā ar kuriem mēs nosakām mūsu apstrādāto Personas datu glabāšanas laiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Nobeiguma noteikumi

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp Imperum, Libera un Klientu; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim Jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs Jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot mūsu mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās. Jums ir jautājumi? Ja Jums ir jautājumi vai bažas saistībā Jūsu Personas datu apstrādi vai Jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām Jūs zvanīt +371 6755 2602 vai rakstīt info@iepirkumi.lv

Spēkā no 2018. gada 25. maija