Korporatīvās apmācības

Apmācību tēmas darbinieku profesionālās attīstības un prasmju uzlabošanai

Attēloti 1 - 10 no 70 ierakstiem.

Elektroniskie dokumenti un paraksti - praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem

Laikā, kad strauji un masveidīgi noris pāreja no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem un parakstiem, aizvien biežāk rodas jautājumi par to, kas ir obligāts un kas ieteicams, kā strādāt efektīvi un kā izvēlēties abām/visām iesaistītajām pusēm ērtāko dokumenta vai paraksta veidu, formu un formātu, kā arī noformējumu.
Satura apraksts:
 • Obligātās un ieteicamās prasības dokumentos;
 • Obligāti nepieciešamie rekvizīti, kā tie noformējami, normatīvie akti, kas to nosaka;
 • Elektroniskie dokumenti un paraksti, to veidi;
 • Elektronisko dokumentu formāta izvēle;
 • Elektronisko dokumentu pakešu veidošana - ko iekļaut vai neiekļaut?
 • Dokumentu oriģināli un atvasinājumi - pārskats par papīra un elektronisko formu. Pāreja no vienas uz otru.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (piegādātājiem)

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publiskajā iepirkumā, izprast iepirkumu veidus, iepirkuma piedāvājuma sagatavošanas principus un pretendenta tiesības, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, apgūt elektronisko iepirkumu sistēmas pamatus un tās izmantošanas iespējas, izprast piedāvājumu iesniegšanas procesu e-konkursu vidē u. c.
Satura apraksts:
 • Kāds ir iepirkuma process?
 • Kas ir publiskais iepirkums?
 • Ar ko publiskais iepirkums atšķiras no privātā iepirkuma?
 • Kad publiskos iepirkumus regulē likums un kāds ir šī regulējuma ietvars?
 • Publiskā iepirkuma veidi un cenu sliekšņi;
 • Kur meklēt informāciju par publisko iepirkumu?
 • Kā sagatavot piedāvājumu?
 • Pretendentu piedāvājumi – kvalifikācijas prasības un tehniskā specifikācija;
 • Balstīšanās uz citu pretendentu pieredzi;
 • Kādas ir pretendenta tiesības un iespējas publiskajā iepirkumā?
 • Pretendentu biežāk pieļautās kļūdas;
 • Vai un kad ir iespējams pārsūdzēt iepirkumu?
 • Kas drīkst pārsūdzēt iepirkumu un kāds ir sūdzības priekšmets?
 • Publisko iepirkumu līgums, tā grozīšana un izpilde.
 • Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – tās sastāvdaļas, to izmantošanas iespējas, atšķirības un sakarības starp tām;
 • Komersanta darbības plānošana atbilstoši publicētajiem iepirkumu plāniem;
 • Komersanta lietotāju pārvaldība EIS;
 • Piedāvājumu iesniegšanas process e-konkursu vidē;
 • Biežāk pieļautās kļūdas, iesniedzot piedāvājumu e-konkursu vidē.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Vienpusēja atkāpšanās no iepirkuma līguma

Vienpusēja atkāpšanās no iepirkuma līguma ir situācija, kad viena no pusēm (parasti pircējs vai piegādātājs) izlemj pārtraukt iepirkuma līgumu pirms tā paredzētā termiņa beigām bez otra līgumslēdzēja piekrišanas vai sakariem.
Satura apraksts:
 • Kādi nosacījumi par vienpusēju līguma laušanu būtu jāparedz līgumā?
 • Kuros gadījumos būtu pamats piemērot pasūtītājam tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma?
 • Kā rīkoties piegādātājam gadījumā, ja tas saņem pasūtītāja paziņojumu par līguma laušanu?
 • Kā rīkoties pasūtītājam, ja tas saņēmis informāciju, ka uz piegādātāju, kas iesniedzis savu piedāvājumu, ir attiecināms Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 10.punktā noteiktais izslēgšanas noteikums?
 • Ko jāņem vērā gadījumā, ja pastāv civiltiesisks strīds par līguma laušanas tiesiskumu, kāda ir iespējamās sekas un to ietekme uz iepirkuma procesiem, rezultātiem?
 • Kā risināt līguma izpildes problēmjautājumus?
 • Kā izvērtēt līguma izmaiņu nepieciešamību, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus?
 • Kā tiesiski piemērot tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma ar piegādātāju, kas nespēj izpildīt publiskus pasūtījumus, to atbilstoši dokumentējot?

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Lean metode iepirkumu procesa uzlabošanai

LEAN būtību vislabāk definē divi pamatprincipi: nepārtraukta pilnveidošanās un nevajadzīgu darbību (zudumu) likvidēšana. Vebinārā izskatīsim kā ar Lean domāšanas palīdzību veiksmīgi uzlabot iepirkumu procesu, palielināt efektivitāti un taupīt darbinieku laiku.
Satura apraksts:
 • Kā Lean var palīdzēt sakārtot savu iepirkumu procesu?
 • Kā izveidot savu iepirkumu procesu - kvalitatīvu, lētu, ātru?
 • Kas ir Lean un zudumi?
 • Kā Lean var palīdzēt iepirkumu procesā iesaistītajiem darbiniekiem?
 • Kāpēc iepirkumu process ir tik laikietilpīgs?
 • Kā var uzlabot iesaistīto dalībnieku komunikācijas procesu iepirkuma norises laikā?

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Psiholoģiskais terors un mobings darba vietā

Vārdi “mobings” un “bosings” apzīmē pastāvīgu psiholoģisko vardarbību darba attiecībās – uzbrukumus cilvēka pašapziņai, pašcieņai un profesionālajai kompetencei.
Satura apraksts:
 • Kādas ir svarīgākās tiesas atziņas mobinga lietās?
 • Kas ir mobings, bossings, psiholoģiskā vardarbība?
 • Kas var var liecināt par emocionālo vardarbību?
 • Vai emocionālā vardarbība darba vietā ir viegli identificējama un pierādāma?
 • Vai tiesā var izmantot “slepus” veiktus ierakstus, kas pierāda mobingu?
 • Kur vērsties, ja darbā tiek veikts mobings, kā aizstāvēt savas intereses?
 • Vai mobinga upurim pienākas kāda atlīdzība?
 • Kā pareizi izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja mobings darbā vairs nav izturams?

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

IUB un tiesu prakses tendences publisko iepirkumu lietās

Mainoties normatīvajiem aktiem, attīstoties prakses situācijām, nemitīgi pilnveidojas un mainās arī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse, tajā skaitā Eiropas Savienības Tiesas prakse. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.
Satura apraksts:
 • Iepirkuma prasību noteikšana, tiesu un IUB prakse dažādos jautājumos;
 • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu kvalifikācijas/ tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu;
 • Citas personas resursu izmantošanu;
 • Piedāvājumā sniegtās informācijas precizēšana;
 • Prakses aktualitātes izslēgšanas noteikumu (nodokļu parādu), nepamatoti lēta piedāvājuma u.c. jautājumos.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Iepirkuma komisijas darbība (tajā skaitā praksē uzdotie jautājumi)

Iepirkuma realizēšanai un veiksmīgai iepirkuma norisei tiek izveidota iepirkuma komisija, kurai jāatbilst noteiktiem priekšnosacījumiem. Iepirkuma komisija nedrīkst atrasties interešu konflikta situācijā, nedrīkst būt saistīta un pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses. Tikpat svarīgs jautājums – vai piegādātājs, kurš sagatavojis iepirkuma tehnisko specifikāciju, drīkst iesniegt piedāvājumus iepirkumā? Līdz ar to gan pasūtītājam, gan arī piegādātājiem ir svarīgi zināt iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumus un nepieļaut interešu konflikta situācijas.
Satura apraksts:
 • Iepirkuma komisijas darbības principi;
 • IUB praksē uzdotie jautājumi par iepirkuma komisijas izveidi u.c.
 • Piedāvājumu vērtēšanas aspekti un atspoguļošana iepirkuma komisijas protokolos;
 • Protokolu noformēšana;
 • Interešu konflikta jēdziens iepirkumā;
 • Pasūtītāja rīcība interešu konflikta novēršanai, administratīvā atbildība;
 • Piegādātāja iepriekšējā iesaiste iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
 • Kandidāta vai pretendenta izslēgšana no iepirkuma;
 • IUB praksē uzdotie jautājumi par interešu konfliktu, situāciju piemēri u.c.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Gada noslēguma inventarizācijas organizācija, norise, kopsavilkumu apkopojumi budžeta iestāžu grāmatvedībā

Gada noslēguma inventarizācija ir procedūra, kuru veic, lai pārbaudītu uzņēmuma aktīvu un pasīvu atbilstību grāmatvedības datiem.
Satura apraksts:
 • Inventarizācijas procesa posmi;
 • Rīkojums par gada inventarizācijas izdarīšanu;
 • Inventarizācijas komisija;
 • Normatīvie dokumenti, kas jāievēro inventarizācijas laikā un prasības attiecībā uz inventarizācijas sarakstu noformēšanu;
 • Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija;
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija dabā, inventarizācijas procedūras, dokumentu noformēšana;
 • Ēku un būvju inventarizācija dabā un dokumentos, Ēku un būvju inventarizācija, salīdzinot grāmatvedības uzskaites datus ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati;
 • Zemes inventarizācija;
 • Transporta būvju inventarizācija;
 • Bioloģisko aktīvu inventarizācija;
 • Pazemes aktīvu inventarizācija;
 • Bibliotēkas fondu inventarizācija;
 • Muzeja krājumu inventarizācija;
 • Kustamu pamatlīdzekļu inventarizācija;
 • Nepabeigtās būvniecības objektu inventarizācija;
 • Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apkopošana;
 • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu inventarizācija;
 • Krājumu inventarizācija;
 • Kurināmās degvielas inventarizācija,sarakstu noformēšana;
 • Debitoru parādu inventarizācija, inventarizācijas dokumentu noformēšana;
 • Naudas līdzekļu, darījumu apliecinošo dokumentu inventarizācija;
 • Kreditoru parādu inventarizācija, inventarizācijas sarakstu noformēšana;
 • Nākamo periodu ieņēmumu par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem inventarizācija;
 • Norēķinu par darba samaksu inventarizācija;
 • Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumu inventarizācija;
 • Zembilances saistību inventarizācija, dokumentēšana;
 • Inventarizācijas apkopojums un rezultātu iegrāmatošana.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi

Veicot iepirkumus iepirkumu speciālisti, projektu vadītāji saskaras ar izaicinājumiem par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos. Kādas prasības attiecināt, kā tās korekti piemērot? Kā veiksmīgāk sadalīt iepirkumu daļās? Kuros iepirkuma posmos un kādas zaļā publiskā iepirkuma kritērijus piemērot, kā pārliecināties par zaļā iepirkuma kritēriju atbilstību?
Satura apraksts:
 • “Zaļā kursa” mērķi un plānotās darbības. Zaļais iepirkums viens no instrumentiem mērķu sasniegšanā;
 • Zaļais publiskais iepirkums Eiropā, tā attīstības tendences;
 • Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Latvijā un aktualitātes;
 • Grozījumi MK not. nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;
 • Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi, piemērošanas kritēriji;
 • Obligātie piemērojamie zaļā publiskā iepirkuma kritēriji;
 • Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma piemērošana ar aprites cikla izmaksām;
 • Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju kombinēšana un iepirkumu dalīšana daļās pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Verifikācija zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Zaļā iepirkuma piemērošana un biežāk pieļautās kļūdas, pārpratumi tā ieviešanā iepirkumos;
 • Ieteikumi veicot zaļo publisko iepirkumu;
 • Pieejamie resursi par zaļo publisko iepirkumu un tā ieviešanu praksē.

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

Svarīgāko Senāta spriedumu apkopojums darba tiesībās

Seminārs iekļauj gan Senāta Civillietu departamenta, gan Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumus un rīcības sēžu lēmumus, kuros ir risināti būtiski darba tiesību problēmjautājumi.
Satura apraksts:
 • Vai darba devējs drīkst vienā maksājumā izmaksāt darbiniekam atlīdzību par konkurences ierobežojumu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās un kādas sekas ir darbiniekam, ja darba devējs šādi izdara?
 • Kas jāņem vērā uzsakot darba līgumu darbiniekam, arodbiedrības biedram?
 • Kad nepieciešams saskaņojums, kad konsultēšanās? Ko nozīmē konsultēties?
 • Vai drīkst uzteikt darba līgumu, ja arodbiedrība nepiekrīt uzteikumam?
 • Vai ir pamatota Darba likuma piemērošana valdes locekļu atbrīvošanas gadījumā?
 • Kas ir ne bis in idem darba tiesiskajās attiecībās?
 • Kā aprēķināt virsstundas, ja darbiniekam ir noteikts nepilns darba laiks?
 • Kas jāņem vērā veicot darbinieku skaita samazināšanu?
 • Vai drīkst uzteikt darba līgumu “veselības stāvokļa dēļ”, ja ārsta atzinumā ir rakstīts, ka darbinieka veselības stāvoklis atbilst nolīgtā darba veikšanai?
 • Vai noslēdzot jaunu darba līgumu ar to pašu darbinieku, var noteikt atkārtoti pārbaudes laiku?
 • Kādi ir atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku aprēķināšanas noteikumi?
 • Vai aprēķinot kompensāciju ņemama vērā tāda atlīdzība, kas iegūta blakus darbā?
 • Ko maksāt, ja darbinieks tiesvedības laikā strādā citā darba vietā un saņem atlīdzību?
 • Vai Valsts ieņēmumu dienestam pienākumu reģistrēt ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu pēc darbinieka pieprasījuma?

Par apmācību vēlamo formātu, ilgumu, laiku un vietu, lektoru, citiem interesējošiem jautājumiem lūgums sazinieties ar mums zvanot 20013399, rakstot akademija@iepirkumi.lv

1234567

Piesaki apmācību tēmu

Piesakiet apmācību tēmu tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām un mērķiem!

Apmācību tematika

Atrodi apmācības pēc tematikas