Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 123 jautājumi. Attēloti 91 - 100
Vai nav izņēmuma gadījumi, kad galvenā būvuzņēmēja pieredzi tomēr varētu nodot? Piemēram, ja pašā nolikumā ir norādīts, ka Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, vai šajā gadījumā pretendents drīkst balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, pie nosacījuma, ka apakšuzņēmējs atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un būvdarbu līgumu apakšuzņēmējs ir izpildījis kā galvenais būvuzņēmējs?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai uz apakšuzņēmēja finanšu iespējām balstīties nevar pat tādā gadījumā, ja apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi? Un vai gadījumā, ja pretendents balstās uz citas personas finanšu iespējām, šai personai līguma izpildē ir obligāti jāveic būvdarbi/jāsniedz pakalpojumi?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Balstīšanās uz cita spējām - kā tiek vērtēts (būvdarbi) procentuālā apmēra sadalījums, piemēram, balstos uz pieredzi dalot līgumu uz 35 (svešais) un 65 (pretendents)? Nolikums neregulē. Vai tas vērtējams un nosakāms iepirkuma līguma priekšmeta kontekstā? Vai arī tomēr komisijas subjektīvs vērtējums?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja es kā Pretendents piesaistu apakšuzņēmēju konkrētam darbam un balstos uz viņa speciālistu darba izpildē, vai skaitās, ka viņš ir kā apakšuzņēmējs un arī kā persona, uz kura iespējām es balstos?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Pieprasot informāciju par profesionālām spējām, vai var izvirzīt prasību par minimālu nostrādāto periodu?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja iepriekšējie 5 gadi ir 2016.-2020.g. un 2021.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, vai atbilstoša būs pieredze, kur līguma izpilde ir uzsākta 2015.gadā un pabeigta 2016.gadā?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
No kura brīža skaita termiņa sākumu, prasot pieredzi par 3 gadiem, t.i., 3 gadu pieredze pirms iepirkuma izsludināšanas vai piedāvājuma iesniegšanas?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja pasūtītājs nav drošs par to, vai iepriekšējais pārskata gads ir noslēgts un gada pārskats pieejams, vai pasūtītājs var noteikt, ka iepriekšējo trīs gadu periods neietver pēdējo pārskata gadu? Vai tomēr pasūtītājs atstāj rīcības brīvību un piemēram, viens pretendents var iesniegt informāciju par 2020. gadu kā pēdējo pārskata gadu, cits atkal par 2019?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
 Vai nolikumā var paredzēt, ka gadījumā, ja ārvalstu pretendenta pēdējie 3 finanšu pārskata gadi atšķirās no nolikumā norādītajiem, pretendents finanšu apgrozījumu apliecina par savā valstī noteiktajiem finanšu pārskata gadiem?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja būvuzraudzības līguma paredzamā cena ir 9000 eur, bet pasūtītājs gada ietvaros ir veiktas jau vairākas procedūras, kuru kopsumma ir virs Eiropas sliekšņa. Vai organizējot iepirkumu par 9000 eur tiešām ir jāveic lielais ES iepirkums?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!