Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 86 jautājumi. Attēloti 51 - 60
Vai sekretāram ir obligāti jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību? Ja nav, vai komisijas priekšsēdētājs var to lūgt darīt?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kur tieši PIL 9.pantā ir noteikts, ka mazajos iepirkumos ir jāvērtē nepamatoti lēts piedāvājums?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kā ir ar informācijas precizēšanu, nevis attiecībā uz pretendentu, bet attiecībā uz personālu (būvspeciālistu) pieredzes objektu precizēšanu vai pat papildināšanu?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
 Vērtēšanas kritērijos nevar iekļaut pretendenta pieredzi. Tas izriet no likuma vai IUB tiesu prakses?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kur tieši ir noteikts, ka jāsniedz skaidrojums par dalīšanu daļās?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai pieredzes prasības var izpildīt, arī aritmētiski sasummējot pretendentu un tā piesaistīto personu katra atsevišķo pieredzi, piemēram, ir prasība par trīs objektiem katrs noteiktā vērtībā, pretendentam pašam ir tikai viens šāds objekts un vēl pa vienam katrai iesaistītajai personai?  
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai nav izņēmuma gadījumi, kad galvenā būvuzņēmēja pieredzi tomēr varētu nodot? Piemēram, ja pašā nolikumā ir norādīts, ka Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, vai šajā gadījumā pretendents drīkst balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, pie nosacījuma, ka apakšuzņēmējs atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un būvdarbu līgumu apakšuzņēmējs ir izpildījis kā galvenais būvuzņēmējs?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai uz apakšuzņēmēja finanšu iespējām balstīties nevar pat tādā gadījumā, ja apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi? Un vai gadījumā, ja pretendents balstās uz citas personas finanšu iespējām, šai personai līguma izpildē ir obligāti jāveic būvdarbi/jāsniedz pakalpojumi?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Balstīšanās uz cita spējām - kā tiek vērtēts (būvdarbi) procentuālā apmēra sadalījums, piemēram, balstos uz pieredzi dalot līgumu uz 35 (svešais) un 65 (pretendents)? Nolikums neregulē. Vai tas vērtējams un nosakāms iepirkuma līguma priekšmeta kontekstā? Vai arī tomēr komisijas subjektīvs vērtējums?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!