Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Līga Avena
Atrasti 16 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja uzņēmums, kā juridiskā persona (SIA) vēlas iegādāties kādu preci, pakalpojumu vai iznomāt kādu telpu, pēc kāda normatīva regulējama būtu jāvadās?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai plānojot mācību seminārus atšķirīgās jomās tie ir uzskatāmi par dažādiem mācību pakalpojumiem un katram var piemērot zemsliekšņa iepirkuma statusu līdz 42 000 EUR?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai iepirkumu plāns iestādē ir jāapstiprina kā oficiāls dokuments, vai arī der kā informatīvs materiāls?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Piedaloties tirgus izpētē vai tirgus priekšizpētē (kā piegādātājs), piedāvājumā cenu var norādīt aptuvenu, vai tādu, ar kuru startēs iespējamajā cenu aptaujā vai atklātā konkursā? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem / plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!