Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Pavisam 37 ieraksti.

Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai tirgus izpētes un cenu aptaujas veicējam ir jābūt valsts amatpersonas statusam?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sarunu gaitā jāinformē pretendenti, kuru piedāvājumi kādā no sarunu posmiem tiek noraidīti?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja konkursa procedūra ar sarunām ir divdaļīga procedūra un kvalifikācijas posmā paliek tikai viens kandidāts, tad tā beidzas bez rezultāta. Kāda ir nākošā procedūra šim iepirkuma priekšmetam - sarunu procedūra ar vienu uzņēmumu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām / konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai zemsliekšņu iepirkumiem ir noteikts minimālais laika periods, reižu skaits (jeb vai ir noteikumi, kas ierobežo pasūtītāju izvēlēties vienu un to pašu piegādātāju daudzu gadu garumā, izmantojot zemsliekšņu iepirkumu nosacījumus)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Piedaloties tirgus izpētē vai tirgus priekšizpētē (kā piegādātājs), piedāvājumā cenu var norādīt aptuvenu, vai tādu, ar kuru startēs iespējamajā cenu aptaujā vai atklātā konkursā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja uzņēmums, kā juridiskā persona (SIA) vēlas iegādāties kādu preci, pakalpojumu vai iznomāt kādu telpu, pēc kāda normatīva regulējama būtu jāvadās?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai drīkst tirgus izpētē un cenu aptaujā aicināt piedalīties Eiropas Savienības dalībvalsts komersantu? Piemēram, Lietuvas, Polijas u.c (valodas barjera)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju? Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot cenu aptauju pakalpojumam vienlaikus var izmantot dažādus informācijas iegūšanas veidus, proti, iegūt informāciju no mājas lapas piegādātājiem, kuriem tādas ir, bet no piegādātāja, kuram mājas lapas nav, nosūtot uzaicinājumu rakstiski?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja līgumā norādīts, ka pasūtītājs var piemērot līgumsodu - to var arī nepiemērot, vai tas tomēr jādara obligāti?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem/ plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot cenu aptauju pakalpojumam vienlaikus var izmantot dažādus informācijas iegūšanas veidus, proti, iegūt informāciju no mājas lapas piegādātājiem, kuriem tādas ir, bet no piegādātāja, kuram mājas lapas nav, nosūtot uzaicinājumu rakstiski?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai zemsliekšņa projektēšanas iepirkumos piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai drīkst izmantot tikai cenu? Vai tomēr obligāti jāpiemēro kāds cits izvērtēšanas kritērijs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju, piem.video novērošanas sistēma? Lai varētu izstrādāt tehnisko specifikāciju ir nepieciešams speciālas zināšanas. Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Izsludinot publisko iepirkumu vai iepriekšējo apspriedi, vai ir pieļaujama iespējamo kandidātu informēšana/ uzaicinājumu nosūtīšana piedalīties iepirkumā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai drīkst TI, vai CA aicināt piedalīties ES dalībvalsts komersantu? Piemēram, Lietuvas, Polijas u.c (valodas barjera)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai iepirkumu plāns iestādē ir jāapstiprina kā oficiāls dokuments, vai arī der kā informatīvs materiāls?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Piedaloties tirgus izpētē vai tirgus priekšizpētē (kā piegādātājs), piedāvājumā cenu var norādīt aptuvenu, vai tādu, ar kuru startēs iespējamajā cenu aptaujā vai atklātā konkursā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem / plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā noformulēt cenu indeksāciju līgumā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Pēc kāda cenas kritērija jāvērtē piedāvājumi, vai pēc cenas bez PVN var vērtēt piedāvājumā iesniegto cenu ar PVN?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai zemsliekšņa iepirkumos noslēgtajos līgumos grozījumus var veikt jau slēdzot līgumu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja pretendentam ir neatbilstošs tehniskais piedāvājums, vai var rīkot sarunu procedūru un aicināt atkārtoti šo pretendentu iesniegt piedāvājumu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sarunu procedūras laikā drīkst vest sarunas ar pretendentu par tehnisko piedāvājumu gadījumā, ja pretendents kaut ko nav ierakstījis?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!