Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Attēloti 1 - 25 no 235 ierakstiem.

Ja pretendents finanšu piedāvājumā ir gan paredzējis peļņu, gan arī plāno piešķirt atlaidi, vai tam varētu pārmest manipulēšanu ar izmaksu "slēpšanu" peļņā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā var pārbaudīt vai maģistra darbā autors ir izmantojis mākslīgo intelektu? Vai prezentācijās/lekcijās pie katra attēla, kas ņemts no interneta resursiem, ir jānorāda informācijas avots?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kas ir vadošais arhitekts, vai šī loma ir reglamentēta? Tādu lomu, pieredzi iepirkuma dokumentos nevar pārbaudīt - uztaisīt atsauksmes, kādas nepieciešamas?
Atbild Anda Kursiša
Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.
Vai tirgus izpētes un cenu aptaujas veicējam ir jābūt valsts amatpersonas statusam?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sarunu gaitā jāinformē pretendenti, kuru piedāvājumi kādā no sarunu posmiem tiek noraidīti?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot Tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai pasūtītājam apspriede ar piegādātājiem ir obligāti jārīko arī zemsliekšņa iepirkumiem (līdz 10 000 un līdz 42 000 iepirkumos)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja konkursa procedūra ar sarunām ir divdaļīga procedūra un kvalifikācijas posmā paliek tikai viens kandidāts, tad tā beidzas bez rezultāta. Kāda ir nākošā procedūra šim iepirkuma priekšmetam - sarunu procedūra ar vienu uzņēmumu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai piegādātāja kvalifikācijas prasību var formulēt šādi: pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā ir līdzvērtīgs pretendenta piedāvātajai līgumcenai?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām / konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai "persona, kurai ir izšķirošā ietekme", var būt tikai pretendentiem, kas ir akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā rīkoties, ja pēc Uzņēmumu reģistra datiem konstatējama persona, kurai pretendentā varētu būt izšķirošā ietekme, bet pretendents sniedzis informāciju, ka tādas personas nav?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot Tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Kādām iestādēm var ziņot, ja līguma izpildes laikā netiek ievērotas zaļā iepirkuma prasības?
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Iestādes iekšējie noteikumi paredz, ka komandējumu pieteikšana, saskaņošana, apstiprināšana un atskaišu iesniegšana notiek elektroniski darbinieku pašapkalpošanās portālā. Komandējuma izdevumu atskaitei darbinieks pievieno izdevumu dokumentu ieskenētas vai foto kopijas. Visa informācija automātiski nonāk grāmatvedības uzskaites sistēmā. Vai no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, iestādei no darbinieka obligāti jāpieprasa arī izdevumu dokumentu oriģināli?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Kādos gadījumos iepirkuma komisija var lemt par eksperta pieaicināšanu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai tirgus izpēte var pārklāties ar tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiku?
Atbild Una Skrastiņa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piešķirot līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās ietvaros ir jāveic obligāta izslēgšanas iemeslu pārbaude vai šāda pārbaude jāveic tikai tad, ja vispārīgās vienošanās nosacījumi tādu pārbaudi paredz?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ja piegādātājs ir vienpusēji lauzis līgumu, bet pasūtītājs nepiekrīt izbeigšanas pamatojumam, vai šāds gadījums var tikt ierakstīts līgumu reģistrā?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
123456789

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!