Publiskām personām ir aizliegts iepirkumos piemērot nesamērīgas kvalifikācijas prasības pretendentiem

raksta bilde

Konkurences padome

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – ir aizliegts iepirkumos piemērot nesamērīgas kvalifikācijas prasības pretendentiem, tādējādi nepamatoti samazinot tirgus dalībnieku loku kas varētu piedalīties konkursā. Konkurences padome (KP) nule īstenotās pārrunu procedūras ietvaros novērsa konkurences neitralitātes neatbilstības Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbībās, kas iepirkumos par aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanu un apsekošanu piemēroja pārmērīgas kvalifikācijas prasības pretendentu atlasei.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde organizēja divus iepirkumus par pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanas darbu ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās apsekošanas darbu ar radiolokācijas metodi to stāvokļa dokumentēšanai.

KP ieskatā, iepirkumos ietvertā prasība, ka “pretendentam ir zemes dzīļu izmantošanas licence ar izmantošanas veidu - ģeofizikālai izpētei”, varētu tikt vērtēta kā nesamērīga, ņemot vērā Valsts vides dienesta skaidrojumu, ka nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai – zemes dzīlēs esošo kultūrvēsturisko objektu izpētei, ja tā nav saistīta ar ģeoloģisko datu iegūšanu zemes dzīļu izmantošanai, – licence ģeofizikālai izpētei nav nepieciešama.

KP ieskatā, lai gūtu pārliecību par pretendentu spējām sniegt pārvaldei nepieciešamos pakalpojumus, kā arī, lai veicinātu konkurenci iepirkumā, iepirkumu nolikumos jāparedz iespēja pretendentiem apliecināt spēju veikt konkrētos pakalpojumus, piemēram, iesniedzot informāciju par tehnisko nodrošinājumu un personāla kvalifikāciju konkrēto darbu izpildei. Savukārt, konkrētā licence, ja tas ir pamatoti, var tikt uzskatīta par līdzvērtīgu papildu iespēju apliecināt savu spēju atbilstošā kvalitātē sniegt nepieciešamos pakalpojumus.

Tāpat KP ieskatā, pasūtītājam bija jāparedz samērīgs termiņš no iepirkuma izsludināšanas vai piedāvājuma iesniegšanas brīža līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, lai tiem pretendentiem, kam iepirkuma izsludināšanas laikā nebija attiecīgā licence, būtu bijusi iespēja to iegūt līdz līguma slēgšanas brīdim.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir apliecinājusi KP, ka apņemas ņemt vērā KP norādījumus, lai nepieļautu prettiesisku prasību iekļaušanu turpmākajos iepirkumos, vienlaikus meklējot risinājumus, kā paplašināt potenciālo izpildītāju loku, taču pievēršot lielu uzmanību izpildījuma kvalitātei.

Līdz ar to KP secināja, ka veikto pārrunu rezultātā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir apņēmusies turpmākajos iepirkumos par zemes dzīlēs esošu kultūras pieminekļu izpētes darbiem ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās izpētes darbiem ar radiolokācijas metodi, nodrošināt konkurences neitralitāti jeb Konkurences likuma 14.panta pirmās daļas ievērošanu. Attiecīgi, KP izbeidza jautājuma tālāku izpēti.

KP atgādina visiem pasūtītājiem nepieciešamību veikt rūpīgu tirgus situācijas izpēti pirms plānotajiem iepirkumiem, lai noskaidrotu potenciālo pretendentu loku, un, izvirzot atsevišķus kritērijus iepirkumos, nepieļautu, ka publiskas personas darbības rezultātā no dalības iepirkumos tiek izslēgti pretendenti, kas faktiski spētu sniegt nepieciešamos pakalpojumus.

Apmācību kalendārs