Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Autors:
x
Māris Logins
Atrasti 8 jautājumi. Attēloti 1 - 8
Kādēļ ir ieteikums nenoteikt Līguma izpildes termiņu konkrētos datumos, bet dienās un mēnešos? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai Pasūtītājam ir pienākums piemērot līgumsodu Uzņēmējam par Līguma izpildes termiņa vai citu saistību neizpildi, ja tas ir paredzēts iepirkuma līgumā? Kādas ir sekas Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumsodu nepiemēro?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Kā rīkoties pasūtītājam, ja būvnieks sāk kavēt līguma noteikto izpildes termiņu un informē, ka būvniecības izmaksas pieaug? Kādas izmaiņas (vienošanās) noslēgtajā būvniecības līgumā var būt pieļaujamas?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līgumā var noteikt, ka būvniekam dokumenti (rīkojumi, CTA polises) būvatļaujas noformēšanai pasūtītājam jāiesniedz 2 nedēļu laikā no līguma stāšanās spēkā, un, ja būvnieks šos dokumentus neiesniedz noteiktajā laikā, noteikt līgumodu par katru kavēto dienu? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līguma izpildes termiņā jāiekļauj preču/pakalpojuma/būvdarbu garantijas termiņš? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai Pasūtītājs iepirkuma līgumā var pielīgt sev tiesību vienpusēji veikt ieturējumu no Uzņēmēja darbu izpildes (bez Uzņēmēja piekrišanas), ja ieturējums jāveic, lai segtu līgumsodu, zaudējumus, kas Pasūtītājam radās Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai caur PIL 61.(5) 2.p. ir tiesības pielīgt papildu darbus, kas nav nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, bet nemaina sākotnējo iepirkuma līguma mērķi? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Ja līgums neparedz sadārdzinājumu, vai ir tiesības palielināt līguma cenu kā nebūtiskus grozījumus līdz 15% (PIL 61. panta (5) daļa)?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!