Aktuāli par e-veidlapām

raksta bilde

 Iepirkumu uzraudzības birojs

Jau gandrīz mēnesi darbojamies jaunā iepirkumu publikāciju paziņojumu vidē – e - veidlapas. Atskatoties uz paveikto, Iepirkumu uzraudzības birojs novērtē lietotāju aktīvo iesaisti, kas ir īpaši būtiska katras jaunas sistēmas darbības sākumposmā un tās attīstības procesā. No šī gada 25. oktobra līdz 15. novembrim Iepirkumu uzraudzības birojs ir nodrošinājis 1528 iepirkumu paziņojumu publicēšanu  Publikāciju vadības sistēmā un 377 – Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Birojs turpina iesākto publikāciju paziņojumu vides attīstības virzienu, nodrošinot e-veidlapu pilnveidošanu un digitālo risinājumu uzlabošanu, kā arī novērtē un lūdz lietotāju turpmāku aktīvu iesaisti, lai nodrošinātu uzlabojumus izstrādātā digitālā risinājuma attīstībai. Kopīgās sadarbības rezultātā esam apkopojuši arī biežākos jautājumus par e-veidlapu aizpildīšanu.

Aktuāli jautājumi un atbildes

1,Ja pievieno lietotāju “vecajā” PVS, vai būs dati arī e-veidlapu modulī?
Nē, abās vidēs lietotājs jāpievieno atsevišķi.

2,Ko atzīmēt laukā “Iestādes darbība”, ja neviena no vērtībām nav atbilstoša
Atbilstoši e-veidlapu ieviešanas Regulai šajā laukā datu tips ir kods jeb tikai tās vērtības, kas definētas ES Vārdnīcās. Visas pieejamās vērtības (vērtības kopā gan laukam “Iestādes darbība”, gan laukam “Līgumslēdzēja darbība”) var apskatīt minētajā saitē, kur pieejams arī katras vērtības detalizētāks skaidrojums: saite 

3.Kāda ir lauku “Pārjaunojumu maksimums”, “Vai paredzētas iespējas”, “Vai paredzēti atkārtojumi” nozīme?

  • Pārjaunojumi – līgumu var pagarināt uz noteiktu periodu pēc līguma beigām bez iepirkuma procedūras.
  • Iespējas – vai paredzētas papildu iegādes līguma ietvaros (atrunātie līguma grozījumi).
  • Atkārtojumi – iepirkums, kura mērķis pārskatāmā nākotnē varētu tikt iekļauts citā procedūrā, piemēram, regulāri atkārtoti izsludināts pakalpojums.

4.Ko norāda laukā paredzamā līgumcenā?
Kopējo vērtību līguma darbības laikā, ieskaitot iespējas un pārjaunojumus.

5.Kur definēti jēdzieni “pieņemami” un “nepieņemami” piedāvājumikāda tiem ir nozīme?

  • Piedāvājumu uzskata par pieņemamu (pilnībā atbilstošu), ja to ir iesniedzis pretendents, kas nav izslēgts saskaņā ar izslēgšanas noteikumiem un kas atbilst atlases kritērijiem, un kura piedāvājums atbilst tehniskajām specifikācijām un nav neatbilstīgs vai nepieņemams, vai nepiemērots.
  • Neatbilstīgs piedāvājums – piedāvājums, kas neatbilst iepirkuma procedūras dokumentiem, kas saņemts novēloti, kas liecina par slepenu norunu vai korupciju vai ko līgumslēdzēja iestāde atzinusi par nepamatoti lētu.
  • Nepieņemams piedāvājums – piedāvājums, kuru iesniedzis pretendents, kam nav prasītās kvalifikācijas un piedāvājums, kura cena pārsniedz līgumslēdzējas iestādes budžetu, kas noteikts un dokumentāli reģistrēts pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas.
  • Nepiemērots piedāvājums – piedāvājums, kam nav sakara ar līgumu, jo bez būtiskām izmaiņām acīmredzami nevar apmierināt līgumslēdzējas iestādes vajadzības un prasības, kas norādītas iepirkuma procedūras dokumentos.
  • Rezultātu paziņojumos ir jāsniedz informācija par saņemtajiem piedāvājumiem un jānorāda cita starpā skaits attiecībā uz piedāvājumiem, kuriem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami.

6.Kur noteikts, ka jābūt atrunātam piedāvājuma derīguma termiņam (atklātam konkursam)?
Šāda informācija tiek prasīta e-veidlapās atbilstoši Regulas prasībām. Sistēmā ir noklusētā vērtība 6 mēneši, vērtība ir maināma.

7.Kā paziņojumā par līgumu norādīt līguma uzsākšanas un beigu datumu, ja līguma noslēgšanas laiku nevar paredzēt?
Paziņojumā ir jānorāda tuvākais iespējamais (prognozētais) līguma sākuma datums. Līguma izpildes termiņu var norādīt arī mēnešos. Ja izpildes termiņš ir īsāks par mēnesi, tad var norādīt prognozēto līguma izpildes laiku (sākuma un beigu datumu).

8.Kāda ir lauka “Vai uz iepirkumu attiecas GPA?” nozīme, kur pieejams skaidrojums, kas ir Nolīgums par valsts iepirkumu?
Ja iepirkums tiek izsludināts ESOV (“virssliekšņu” iepirkums), tad šajā laukā ir jāatzīmē vērtībā “Jā”. Skaidrojumi par GPA jeb Nolīgumu par valsts iepirkumu, tai skaitā par piemērošanas izņēmumiem, ir pieejami šeit: saite

9.Ja iepirkums saistīts ar vairākiem ES fondiem, kā aizpildīt rezultātu paziņojumu, kurā iespējams izvēlēties tikai viena fonda nosaukumu?
ES fondu atzīme ir tikai pret iepirkuma daļu, un iespējama tikai viena vērtība. Ja nepieciešams norādīt vairākus fondus, tad to var norādīt pie papildu informācijas

10.Kā norādīt vērtēšanas kritērijus, ja vienīgais kritērijs ir cena?
Sistēmā tiks veikti funkcionalitātes uzlabojumi saistībā ar vērtēšanas kritērijiem. Šobrīd, norādot cenu kā vienīgo vērtēšanas kritēriju, kritērija algoritms ir jāizvēlas “Precīzs punktu skaits”, un attiecīgi jānorāda vērtība 0, 1 vai 100.

11.Kā tiek noteikti piedāvājumu iesniegšanas termiņi?  
Sistēma piemēro validācijas attiecībā uz minimālo iesniegšanas termiņu dienās, attiecīgi pasūtītājam ir jāpārbauda, vai sistēmas noteiktais minimālais termiņš atbilst tam termiņam, ko paredzējis pasūtītājs (termiņš nevar būt īsāks par sistēmas piedāvāto).

12.Kā tiek noteikti apstrīdēšanas termiņi? 
Sistēma aprēķina termiņu atkarībā no tiesiskā regulējumā - dienās vai darba dienās. Taču jāņem vērā, ja paziņojumā norādītais apstrīdēšanas termiņš (kas noteikts dienās), iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tas tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.

13.Kāds termiņš jānorāda Iepriekšējā informatīvajā paziņojumā laukā “Datums, kad tiks publicēts paziņojums par līgumu”?
Ja tiek publicēts iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai, tad minimālais termiņš nosakāms ne ātrāk kā 2 dienas pēc šī paziņojuma publicēšanas/nosūtīšanas publicēšanai ESOV. Ja tiek publicēts iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto piedāvājuma termiņa saīsināšanai – ne ātrāk kā 35 dienas pēc šī paziņojuma publicēšanas/ nosūtīšanas publicēšanai ESOV.

14.Kā rezultātu paziņojumos pareizi norādīt informāciju par noslēgtajiem līgumiem?
Vienā daļā var tikt pievienots viens vai vairāki līgumi. Katram līgumam ir jānorāda līguma noslēgšanas datums, nosaukums, identifikators. Svarīgi ņemt vērā, ka līguma noslēgšanas datumam jābūt pēc lēmuma pieņemšanas datuma (ievērojot obligāto nogaidīšanas termiņu), kā arī katram līgumam ir jānorāda savs unikālais līguma identifikators (līguma numurs). Savukārt centralizētu iepirkumu gadījumā katram līgumam jānorāda arī pircējs, kurš slēgs konkrēto iepirkuma līgumu (ja līguma slēdzējs nav pasūtītājs, kurš rīkojis iepirkuma procedūru).

15.Vai pasūtītājam ir jāpilda Rezultātu paziņojumi par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem?
Nē e-veidlapās nav paredzēts Rezultātu paziņojums par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem. Bet pasūtītājiem ir pienākums sūtīt regulārus Līguma izpildes paziņojumus par vispārīgās vienošanās ietvaros faktiski iztērētajām naudas summām iepriekšējā ceturksnī.

Papildus atgādinām, ka publikāciju paziņojumu vides lietojamības jautājumu vai sistēmas nepilnību vai darbības traucējumu gadījumā ar IUB aicinām sazināties, zvanot pa vienoto tālruni +371 22416641 un nospiežot taustiņu “2” vai rakstot uz e-pastu: atbalsts@iub.gov.lv.  Tieši atbildīgie darbinieki vislabāk varēs atrisināt konkrēto problēmu vai palīdzēs ar ieteikumiem, vai piefiksēs izteiktos ierosinājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Apmācību kalendārs