Pasūtītāju aktīvās ziņošanas dēļ pieaug brīdināto uzņēmumu skaits par iespējamām aizliegtām vienošanām iepirkumos

raksta bilde

Ieva Šmite, Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

2023. gada pirmajā pusgadā Konkurences padome (KP) ir bijusi ļoti aktīva prevenciju, kas ir alternatīva formālai lietas izpētei un sodīšanai, piemērotāja. Tas ļauj iestādei prioritizēt  izskatāmos jautājumus un efektīvi izmantot savus resursus, atrisinot problēmsituācijas ar brīdinājumu izteikšanu.

Trauksmes signālus par pārkāpumiem sniedz pasūtītāji

Pirmajos sešos mēnešos kopumā ir veiktas deviņas brīdinājuma procedūras, kuru ietvaros kopumā ir brīdināta 21 juridiska persona. Minētās pevencijas ir attiecināmas uz iespējamām aizliegtām vienošanām. Brīdinātie uzņēmumi nodarbojas ar liftu būvi un apkopi, ar tējas un kafijas vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, piegādā medicīnas preces vai veic drošības sistēmu pakalpojumus, kā arī sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus un citus pakalpojumus. Tādējādi 2023. gadā brīdināti tirgus dalībniekiem no visdažādākajām nozarēm.

Visbiežāk iespējamās aizliegtas vienošanās identificētas iepirkumos vai izsolēs. Gandrīz visos gadījumos trauksmes signālus par pārkāpuma pazīmēm ir norādījuši paši pasūtītāji.

Pasūtītāju augstā ziņošanas aktivitāte skaidrojama ar jaunajiem Publiskā iepirkuma likuma (PIL) grozījumiem. Tie paredz gan jaunus pretendentu izslēgšanas nosacījumus, gan pagarina līdzšinējo izslēgšanas termiņu, gan piešķiet pašam pasūtītājam lielāku diskrēciju pieņemt lēmumu, balstoties uz pārliecinošām norādēm, par pretendentu izslēgšanu no  tālākas dalības konkrētajā iepirkumā. Vienlaikus likums paredz, ka pasūtītājam par šīm pazīmēm jeb norādēm jākonsultējas ar KP.

Ko paredz jaunie PIL grozījumi?

PIL regulējums paredz, ka, pasūtītājam saskatot “pietiekoši pārliecinošas norādes” par pretendentu saskaņotām darbībām, ir dotas tiesības izslēgt pretendentus no dalības iepirkumā.

Lai pasūtītājs izslēgtu pretendentu no iepirkumiem: 

 • Iepirkumam jābūt izsludinātam 2023. gadā; 
 • Pasūtītājam jākonsultējas ar KP un jāsaņem 10 darba dienās KP atzinums par identificētajiem iespējamiem pārkāpumiem.

Tāpat pasūtītājs var izslēgt pretendentu, ja ir pieejama informācija par kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu, ar kuru kandidāts vai pretendents ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. Izņēmums ir gadījums, kad KP, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību Iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

PIL paredz, ka karteļa dalībnieki tiek izslēgti no iepirkumiem uz trīs gadiem no KP lēmuma spēkā stāšanās dienas. Neatkarīgi no tā, vai KP lēmums tiek apstrīdēts tiesā,  pasūtītājam ir jāskatās noilguma termiņš - trīs gadi no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

UZZIŅAI:

PIL 42.panta otrās daļas 5.punkts nosaka:

Kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību Iecietības programmā kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi.

Termiņš izslēgšanai – 3 gadi!

Ko veic Konkurences padome 10 darba dienās?

2023. gada pirmajā pusgadā pasūtītāji sūdzējās par vairākiem aizdomīgiem iepirkumiem, kas  liecināja par iespējamām saskaņotām darbībām.

Iespējamo pārkāpumu pazīmes:

 • Viena un tā pati persona sagatavoja piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā.
  • Viens pretendents ar īsziņu informēja pasūtītāju, ka cita persona var sniegt papildu informāciju par piedāvājumu. Vienlaikus šīs personas vārds un telefona numurs sakrita ar otra pretendenta norādītās kontaktpersonas vārdu un telefona numuru.
 • Cenas, ar kurām piedalījās divi pretendenti, iezīmēja iespējamu iepirkuma daļu savstarpēju sadali.
 • Diviem piedāvājumiem pievienoti identiski nomas līgumi.
 • Pretendenti norādījuši pilnīgi identiskas cenas Iepirkuma finanšu piedāvājumu divās daļās un līdzīgās cenas trešajā daļā (starp cenām ir konstatējama sakarība), un tam nav loģiska izskaidrojuma.
 • Vērtējot viena pretendenta piedāvājumu, iepirkumu vērtēšanas komisija konstatēja informācijas apmaiņu starp konkurentiem par iepirkumu pirms piedāvājumu iesniegšanas iepirkumā.
  • Informācijas apmaiņa notika starp viena zīmola autorizēto pārstāvi un izplatītāju, kur no Pilnvaras izriet, ka informācija sniegta pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā).

Visos šajos gadījumos pasūtītājs pievērsa uzmanību pirmsškietamām pārkāpuma pazīmēm un attiecīgi informēja KP. Savukārt Konkurences padome, veicot papildu izpēti, sniedza gan atzinumu pasūtītājiem par iespējamo pārkāpumu, gan īstenoja brīdinājuma procedūru uzņēmumiem, lai nākotnē novērstu līdzīgus gadījumu atkārtošanos.

Pārbaudes rīks pasūtītājiem aizliegtu vienošanos atpazīšanai

KP aicina pasūtītājus rūpīgi pievērst uzmanību ne tikai iespējamām pazīmēm, bet arī vērtēt patstāvīgi konstatētās līdzības, jo vairākos  gadījumos pasūtītāju norādītās pazīmes par pārkāpumiem bija loģiski izskaidrojamas. Piemēram, divos gadījumos aizdomīgas līdzības tika norādītas iepirkumā par auto nomu. Pasūtītājs kā pirmšķietamās pārkāpuma pazīmes norādīja sakritības tehniskajos parametros par specializēto skaņas signalizācijas bloka uzstādīšanu un citā gadījumā – sakritības par automašīnu  apkopes izmaksām.

KP konstatēja, ka abos gadījumos pazīmes ir loģiski izskaidrojamas, jo iepirkuma izpildē tika piesaistīts viens un tas pats automašīnu dīleris un tika piedāvāta viena un tā pati automašīna, tādējādi dīleris ir iedevis identisku tehnisko aprakstu un cenu par apkopi. Savukārt citas izmaksas, piemēram, maksa par kapitāla lietošanu, atpakaļpirkšanu, transportlīdzekļu gala cena, maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegšanu, bija atšķirīgas un individuāli veidotas. Tāpat identisku apakšuzņēmēju piesaistīte par specifisku skaņas signalizācijas bloka uzstādīšanu arī ir loģiski izskaidrojams fakts, jo Latvijā ir tikai viens uzņēmums, kas nodrošina šādu pakalpojumu, un tādējādi tehniskā specifikācija abiem pretendentiem, kas izmanto tā pakalpojumu, nevar atšķirties.

Lai palīdzētu pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas procesā, pasūtītāji ir aicināti izmantot KP tīmekļa vietnē pretendentu pārbaudes rīku “Karteļu signālsaraksts”. Tas ir informatīvs materiāls, kur apkopota KP aktuālā prakse karteļu apkarošanā, un tas sniedz ieskatu par pirmškietamajām karteļa vienošanās pazīmēm, kas pasūtītājiem var atvieglot ikdienas darbu un var kalpot kā padomdevējs, izvērtējot pretendentu piedāvājumus iepirkumos.

Apmācību kalendārs