Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšana par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai

raksta bilde

Satiksmes ministrija

2023. gada 16. maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu Nr.275 “Par Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai” (turpmāk – Rīkojums) Rīkojuma projekts, kas izstrādāts saskaņā ar saskaņā ar likuma ''Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (turpmāk – likums) 36. panta pirmās daļas 7. punkta ''c'' apakšpunktu.

Likuma 36.panta pirmās daļas 7.punkts noteic pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 178 138 258 euro apmērā 2023.gadā, ietverot arī ceļu būvniecības projektus, tajā skaitā projektā paredzēto inženiertīklu būvniecībai, ievērojot šādus nosacījumus:

- pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2023. gadu, nav mazāks par 15 procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā,

- pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu,

- ir sniegts Satiksmes ministrijas atzinums par projekta atbilstību apstiprinātiem vērtēšanas nosacījumiem, izņemot par būvprojektā paredzēto, bet ceļa funkcijā neiekļauto inženiertīklu būvniecību,

- aizņēmuma pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. septembrim.

Saskaņā ar Rīkojuma 1., 2. un 4.punktu Satiksmes ministrija sniegs pozitīvu atzinumu, ja tiks izpildīti visi tālāk minētie kritēriji:

1) ceļš vai tā posms (turpmāk – objekts) ir nozīmīgs mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā, ja izpildās vismaz viens no šajos apakšpunktos minētajiem kritērijiem:

- objekts ir vai tā sastāvā ietilpst tilts;

- investīciju projekts radīs labvēlīgus apstākļus gājējiem, mikromobilitātes rīku izmantošanai;

- objekts ietilpst sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā;

- objekts nodrošina piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam, pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības infrastruktūras objektiem;

2) objekta vizuālais vērtējums ir ''ļoti slikts'' vai ''slikts''[1] vai analoģisks vērtējums citā vērtēšanas skalā atbilstoši pašvaldības apstiprinātai metodikai[2] (kritērijs neattiecas uz gadījumu, ja projekts paredz jauna ceļa vai tā posma būvniecību);

3) investīciju projektam ir augsta realizācijas gatavības stadija - ir uzsākta vai var tikt uzsākta projekta īstenošana un:

- ir veiktas nepieciešamās iepirkumu procedūras (tai skaitā apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra, ja nepieciešams) un uz investīciju projekta pieteikuma izskatīšanas termiņa dienu ir stājušies spēkā nepieciešamo iepirkumu rezultāti;

- būvniecības iepirkuma gadījumā ir izdota būvatļauja autoceļa vai ielas būvniecībai ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts transporta būvju atjaunošanai ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, vai būvvaldes izdots apliecinājums, ka atjaunošanai paredzētajiem darbiem (virskārtas atjaunošanai) nav nepieciešama būvniecības dokumentācija);

- īstenošanu paredzēts uzsākt līdz 2023. gada 31. decembrim un pabeigt līdz 2025. gada 31. decembrim;

- pašvaldība atbilstoši likuma 36. panta pirmās daļas 7. punkta ''a'' apakšpunktam nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 15 % apmērā no kopējām projekta izmaksām;

- investīciju projekts atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam;

- investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžetu investīcijas - investīciju projekts ietver tikai kapitālos izdevumus;

- ir pievienots pašvaldības apliecinājums, ka investīciju projektā plānotie pasākumi netika un netiek finansēti, kā arī nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai no citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem.

Pašvaldības investīciju projektus Satiksmes ministrijā var iesniegt katru mēnesi līdz četrpadsmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 14. augustam, aizpildot Rīkojumam pievienoto veidlapu.

Satiksmes ministrija katru mēnesi 10 darbdienu laikā pēc Rīkojuma 5. punktā minētā projektu iesniegšanas termiņa vai pēc Rīkojuma 7. punktā norādītās papildu informācijas saņemšanas (ja tādu būs nepieciešams pieprasīt) sniegs rakstisku atzinumu, pašvaldībai un Finanšu ministrijai uz e-pastu: fmpadomes@fm.gov.lv.

Pašvaldībām, ja saņemts pozitīvs Satiksmes ministrijas atzinums, ir tiesības līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt aizņēmuma pieprasījumu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

[1].Ir iespējams izmantot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās metodikas: “ASFALTĒTO SEGUMU INSPEKCIJA” un “GRANTS SEGUMU INSPEKCIJA”

[2]. Ja pašvaldība ceļu stāvokļa izvērtēšanai izmanto savu vērtēšanas metodiku citā pielīdzināmā vērtēšanas skalā, tā var iesniegt objekta vērtējumu atbilstoši savai vērtēšanas skalai, pievienojot klāt arī savu vērtēšanas metodiku.

GRANTS SEGUMU INSPEKCIJA

ASFALTĒTO SEGUMU INSPEKCIJA

Apmācību kalendārs