Aktualizētie skaidrojumi tīmekļvietnē

raksta bilde

Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs regulāri pārskata un aktualizē savā tīmekļvietnē publicētos skaidrojumus. Pēdējie aktualizētie skaidrojumi:  

1.      Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē (aktualizētas 15.05.2023.):

- Sadaļa par atlases prasību noteikšanu; 

- Kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslu noteikšanu; 

- Sadaļa par apakšuzņēmēju norādīšanas prasības neietveršanu iepirkuma dokumentācijā; 

- Par tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datuma nenorādīšanu; 

- Iepirkuma līgumā nav paredzēta vienpusēja atkāpšanās; 

- Būvdarbu iepirkumu līgumu projektos nav ietvertas Ministru kabineta noteikumu Nr.419 prasības u.c.  

2.      Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji (aktualizēts 16.05.2023.):  

- Aktualizēta sadaļa par Publisko iepirkumu likuma 51. panta piemērošanu, ja iepirkumam piemēroti minētā likuma 9.panta nosacījumi; 

- Skaidrojums attiecībā uz Elektroenerģiju patērējošām precēm vai produktiem.

3.     Aktualizētas arī metodikas:

- Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā;

- Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.–2021.gada periodā.

Apmācību kalendārs