VARAM būtiski paplašina Valsts informācijas sistēmu vienotas koordinācijas tvērumu, iekļauj arī būtiskākās pašvaldību sistēmas

Saeimā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā. Ar grozījumu palīdzību tika paplašināts likuma tvērums attiecībā uz institūciju, tai skaitā pašvaldību būtiskākajām informācijas sistēmām, kā arī valsts pārvaldes koplietošanas platformām. 

Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt efektīvāku valsts informācijas tehnoloģiju pārvaldību un atbilstību mūsdienu prasībām, kā arī uzlabot valsts un pašvaldību informācijas pieejamību un kvalitāti. Grozījumi paredz, ka turpmāk vienotas prasības informācijas sistēmu plānošanai, attīstībai, atbilstībai minimālajām tehniskajām un drošības prasībām tiks noteiktas un uzraudzītas ne tikai valsts informācijas sistēmām, bet arī citām nozīmīgajām sistēmām, kuru darbību nodrošina plašāks tvērums iestāžu (t.sk. institūcijas, kuras nav Ministru kabineta padotībā), atvasināta publiska persona vai tās iestāde (t.sk. pašvaldības), tiesu iestāde, prokuratūra, u.c. Tādējādi tiek paplašināts to IKT resursu kopums, kuru izveidošanu, attīstību un uzturēšanu koordinēs VARAM.  

Tāpat ar grozījumiem tiek modernizēta pieeja valsts IKT resursu pārvaldībai, ieviešot valsts IKT koplietošanas resursa, jeb “valsts platformas” jēdzienu, kas ļaus efektīvāk izmantot un koplietot valsts IKT risinājumus valsts sektorā, vienlaikus pieļaujot šo risinājumu izmantošanu arī privātajam sektoram, tādējādi atbalstot privātā sektora digitalizāciju un sekmējot datu koplietošanu un procesu automatizāciju. Tiks atvieglota iespēja privātajam sektoram integrēt valsts pārvaldes sistēmas savos risinājumos.  

Grozījumi likumā paredz arī būtiski atslogot un paātrināt vienošanās slēgšanu par jaunām datu apmaiņām, laikietilpīgās starpresoru vienošanās aizstājot ar elektroniskām vienošanām, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju.  

Tāpat likums paredz, ka visi valsts informācijas resursi un institūciju informācijas sistēmas būs vienkopus jāreģistrē VARAM. Tādējādi tiks būtiski pilnveidota Valsts informācijas resursu un sistēmu uzskaite, kas ļaus visaptverošāk pārvaldīt iestāžu pārziņā esošos datus un koordinēt informācijas sistēmu izveidi, darbību un pieejamību. 

Likumprojekts stājas spēkā šī gada 1.jūnijā, savukārt līdz 2022. gada beigām ir jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas regulēs likumā noteikto prasību praktisko ieviešanu un īstenošanu.