banner_1
banner_2
banner_3
banner_4
banner_5
banner_6
banner_7
banner_8
banner_9
banner_10

Apmācību tēmas

Vertikālas vienošanās un konkurences tiesības - no kā uzmanīties?
Aizliegtas vienošanās iepirkumos
Ilgtspējīgs iepirkums: kā veiksmīgi kombinēt sociāli atbildīgā un zaļā iepirkuma prasības?
Praktiski rīki efektīvai emociju un stresa vadībai
Piegādātāju apvienošanās dalībai iepirkumā
Grāmatvedības kontrole finanšu datu precizitātei un ticamībai
Izslēgšanas iemesli iepirkumos - soli pa solim
Darba attiecību ierobežojumi un aizliegumi: blakus darbi un konkurences noteikumi
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)
Ieteikumi iepirkumu veikšanai un iepirkumu pārbaužu tvērums ES fondu ietvaros
Veiksmīgas komunikācijas principi pārmaiņu procesā
Zaļā iepirkuma prakse: pārtikas un ēdināšanas iepirkumu izvērtējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353
Darbinieku skaita samazināšanas procesa vadlīnijas
Aktuālie jautājumi regulējumā, IUB un tiesu praksē publisko iepirkumu lietās
Efektīva dokumentu pārvaldība organizācijā
Iepirkumu procesa uzlabošana ar Lean
Jaunie obligātie zaļā publiskā iepirkuma kritēriji trešās grupas ēkām - grozījumi MK not. nr. 353 no 01.01.2024.
Konkurences tiesību pārkāpumi, to konstatēšana praksē un izslēgšanas nosacījumu piemērošana
Izslēgšanas noteikumu piemērošana praksē, problemātika un ieteikumi
Konkurences padomes pieredze un prakse jauno PIL grozījumu kontekstā
Iepirkuma procedūras izvēle un tehnisko specifikāciju izstrāde
ZPI pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi
Jaunākie grozījumi nodokļu likumos 2024. gada valsts budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas laikā
Aktualitātes autortiesībās un to piemērošana līgumos ar autortiesību objektu radītājiem
Senāta atziņas par darba attiecību izbeigšanu 2022.
Risku vadība iepirkumos
Darba sniegumu novērtēšana un amatu apraksti
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos
Nepamatoti lēta piedāvājuma aspekti publiskajos iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma neizmantotais potenciāls - pasūtītājiem un uzņēmējiem
Personīgo mērķu formulēšanas meistarklase
Ikgadējā inventarizācija. Aktualitātes tās sagatavošanā un nodrošināšanā budžeta iestādēm
Izslēgšanas noteikumi iepirkumos
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu iepirkumi
Klientu apkalpošanas standartu analīze
Būvniecības ieceres realizācija caur publisku iepirkumu
Mūsu emocionālā veselība un attiecības ar kolēģiem
Piedāvājuma dokumentu papildināšana un precizēšanas robežas
Izcila pasākuma radīšana - no idejas līdz realizācijai
Klientu apkalpošanas psiholoģiskie aspekti
Senāta tiesu prakse darba tiesībās 2023
Nodokļu revolūcija: izmaiņas nodokļu piemērošanā un administrēšanā
2021.-2027. ES fondu finansējuma iespējas un izaicinājumi
Jaunie zaļā publiskā iepirkuma kritēriji - grozījumi no 2023. gada 1. augusta
Personāllietvedība jaunajiem personāla speciālistiem
Zemsliekšņu iepirkumi un piegādātāju apspriedes
Jaunākie grozījumi un aktualitātes Autortiesību likumā
Ierobežojumi un aizliegumi darba tiesiskajās attiecībās
Personas datu aizsardzība darba vietā
Praktiskas laika plānošanas metodes
Kā izmantot LinkedIn klientu piesaistei un ikdienas komunikācijai?
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati
Datu automatizētā apstrāde un datu vizualizācija
Piedāvājuma dokumentu precizēšana un papildināšana publiskajos iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma jaunākie grozījumi MK not. Nr.353
Iepirkumu semināru cikls
Iekšējā kontrole no grāmatvedības skatpunkta
Biznesa analīze pirms IT iepirkuma specifikācijas izstrādes
Darījumu pārrunu vadība un līguma slēgšana
Veiksmīgs piegādātāju audita process
Būtiskākais par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2022. un 2021. gada spriedumos
Iepirkumu uzraudzības biroja un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
Vispārīgā vienošanās – efektīvs rīks pasūtītāja vajadzību īstenošanai
Elektroniskie dokumenti un paraksti - praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem
Publiskā iepirkuma organizēšana un kvalitatīva iepirkuma līguma izpildes vadība
Psiholoģiskais terors un mobings darba vietā
Vienpusēja atkāpšanās no iepirkuma līguma
Atvaļinājums – darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi
Iepirkuma komisijas darbība (tajā skaitā praksē uzdotie jautājumi)
Saimnieciskā izdevīguma kritēriju pielietošana projektēšanas iepirkumos
Personāllietvedības aktualitātes 2023. gadā
Gada noslēguma inventarizācijas organizācija, norise, kopsavilkumu apkopojumi budžeta iestāžu grāmatvedībā
Pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi
Svarīgāko Senāta 2022. gada spriedumu apkopojums darba tiesībās
Jaunākās aktualitātes par tirgus izpētēm
2022. pārskata gada slēguma inventarizācija: praktiskie ieteikumi atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām
Aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos. Kas sagaida 2023. gadā?
Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc darba devēja iniciatīvas. Teorija un tiesu prakse.
Tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšana
Starp obligātām prasībām un saimniecisko izdevīgumu būvniecības iepirkumā
Amata apraksti, to loma un nozīme personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Darba snieguma vadība un novērtēšana
Publisko iepirkumu komisijas darbības praktiskie un tiesiskie aspekti
Kompetenču intervijas personāla atlasē
Darba un atpūtas laika problēmjautājumi Senāta un Eiropas Savienības tiesas praksē
Aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos. Kas sagaida 2023.gadā?
Būvniecības nozares izaicinājumi un gaidāmās pārmaiņas
Digitālā cilvēkresursu vadība - vai un ko?
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumos, prakses un dažādas aktualitātes
Darba tiesisko attiecību izbeigšana 2021. un 2022. gada spriedumos
Tirgus izpētes Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma un Publiskā iepirkuma likuma subjektiem
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (piegādātājiem)
E-konkursu veidošanas pamati
IUB, tiesu prakses un dažādas aktualitātes publisko iepirkumu lietās
Publiskie Iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (pasutītājiem)
Aktualitātes normatīvajos aktos
Aktuālais personāllietvedībā
Ielu apgaismojuma ESKO pakalpojuma iepirkums “soli pa solim”
Sarunu procedūras – rakstītie un nerakstītie likumi, ”sarunas” citu iepirkuma procedūru ietvaros
Aktuālais publisko būvdarbu iepirkumu jomā
Kā efektīvi izmantot M365 lietotnes (Outlook, Teams, OneDrive u.c.) – pamatfunkciju papildinošās iespējas iesācējiem
TESTS Būvniecības nozares izaicinājumi un gaidāmās pārmaiņas
Ieteikumi IT risinājumu tehnisko specifikāciju izstrādē
Vienotu vizuālo noformējumu izstrāde ar Canva
Efektīva krājumu vadība - praktiskās apmācības
Sankciju gūstā jeb kā sankcijas ietekmē publiskos iepirkumus?
Lean metode iepirkumu procesa uzlabošanai
Jaunākie Darba likuma grozījumi un Senāta atziņas darba tiesību jomā
Interešu konflikts iepirkumos, iepirkuma komisijas darbības principi (praksē uzdotie jautājumi)
Aktualitātes grāmatvedības normatīvajos aktos un jaunie noteikumi Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā no 01.07.2022.
Kā automatizēt dokumentu apstrādi un sagatavošanu ar MS PowerAutomate (M365 lietotājiem)
Līgumu neizpildes risks ārkārtas apstākļos – materiālu sadārdzinājums, līgumsodu un zaudējumu piedziņas tiesiskie un praktiskie aspekti
Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātes un piemērošana iepirkumos
Karteļi iepirkumos – aktualitātes un iegūtās mācības
Kā sagatavot iepirkuma dokumentāciju satura nodevumiem?
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji praksē
Praktisks skatījums uz publiskā iepirkuma norisi būvdarbos
Darba likums un tiesu atziņas darba tiesību jomā
Elektronisko iepirkumu sistēma - instruments iepirkumu realizācijai
Piegādātāja kvalifikācija (tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām) iepirkumos
Publiskā iepirkuma līguma sagatavošana un izpildes uzraudzība
Personāllietvedības aktualitātes 2022
Labās prakses piemēri – veiksmīgi īstenotie ES struktūrfondu finansēto projektu iepirkumi, un gūtās mācības
Emocionālā inteliģence darba vidē
Dokumentu pārvaldība - iepirkuma komisijas sēžu protokolēšana
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)
Mazā iepirkuma ABC
Publiskais iepirkums piegādātājam vai piegādātāju apvienībām – ko likums noklusē?
Iepirkumi, nepiemērojot iepirkumu likumus (līdz EUR 10000
Publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas praktiskie aspekti veiksmīgai iepirkuma norisei
Jaunie grāmatvedības noteikumi no 2022.gada 1.janvāra un citas gaidāmās aktualitātes
Elektroniskās saziņas pamatprasības un elektronisko dokumentu un datņu noformēšana
PIL un ADJIL iepirkumu stratēģiskā vadīšana - praktiski soļi līdz sekmīgam rezultātam
Metu konkurss - elektroniskas organizēšanas principi EIS
No karteļiem brīvs iepirkums
Publisko iepirkumu iespējas Lietuvā
Stratēģiskā personāla vadība
Iepirkumu līgumu noteikumi. Kas jāņem vērā pasūtītājam un pretendentiem? Prakse un gūtās mācības.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)
Kas jāzina par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā?
Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (budžeta iestādēm). Inventarizācija.
Personāla vadības aktualitātes 2021. Ko atstāsim un ko ņemsim līdzi pēc COVID-19?
Aktualitātes pārtikas iepirkumu jomā
Grozījumi Darba likumā, aktualitātes personāllietvedībā un darba tiesisko attiecību vadībā
Elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.
Piegādātāju atlases prasības, balstīšanās uz citas personas iespējām iepirkumos
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem bez priekšzināšanām iepirkumu jomā)
EIS nozīme iepirkumu realizācijā pirms un pēc pašvaldību reformas
Adminstratīvi teritoriālās reformas ietekme uz grāmatvedības uzskaiti
Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.
ES finansējumu saņēmēju, kas nav PIL un SPSIL subjekti, iepirkumu organizēšanas kārtība, praktiskie ieteikumi to īstenošanai, samazinot iespējamās finanšu korekcijas riskus
Par autoratlīdzībām – to saņēmējiem un maksātājiem
Veiksmīgas personāla atlases nosacījumi
Procesu efektivizēšana
Saimnieciskā nodrošinājuma iepirkumi
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos
Kas jāzina, organizējot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma iepirkumus
Zaļo prasību prakses piemēri pārtikas produktu iepirkumos
Kā piegādātājiem startēt Lietuvas iepirkumos?
Neverbālā komunikācija lietišķajā vidē
Daļas publiskajā iepirkumā – dalīt vai nedalīt?
Personību atšķirības jeb kā labāk saprasties ar saviem komandas biedriem vai kolēģiem?
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)
Personāla lietvedības aktualitātes 2021
Piegādātāju kvalifikācija iepirkumos
Mazais iepirkums un Elektronisko iepirkumu sistēma
Kvalitatīva apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšana
Nesamērīgas un nepamatotas prasības publiskajos iepirkumos, to apstrīdēšana un efektīva savu interešu aizsardzība līdz piedāvājuma iesniegšanai un pēc tam.
Piedāvājumu vērtēšana, precizēšana un papildināšana jeb kā nodrošināt tiesisku iepirkuma procedūras rezultātu
Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē
Kā definēt prasības e-formā iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem un organanizēt tālako darbību ar tiem?
Iekšējā kontroles sistēma - procesu analīze un finanšu vadība
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Aktualitātes darba tiesisko attiecību vadībā 2021
Iepirkumu organizēšana un praktiskā pieredze ERAF projektu ietvaros
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti
Karteļa riski publiskajā iepirkumā
Amata aprakstu izstrādes galvenās tendences, tipveida kļūdas. Darba snieguma vadība un novērtēšana.
Ikgadējā inventarizācija (budžeta iestādēm)
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.
Iepirkumu komisijas locekļu, sekretāres, ekspertu un iestādes vadītāja administratīvā atbildība
Sarunu procedūras piemērošana, norises praktiskie aspekti un problemātika
Kas jāzina uzņēmējam par konkurences tiesībām?
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
Medicīnisko ierīču iepirkumu plānošana un organizēšana
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)
Publisko iepirkumu problemātika un risinājumi būvniecības jomā
Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību aktualitātes valsts un pašvaldību iestādēs
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītājiem (iesācējiem vai ar nelielu pieredzi)
Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā
Personāla atlase, galvenās tendences 21.gadsimtā, attālinātā personāla atlase
Darba laiks - LR Darba likuma regulējums, elastīgais darbs, attālinātais darbs, tendences Eiropā, COVID 19 ieviestās korekcijas
Personāla vadība, stratēģiskā, operacionālā un taktiskā personāla vadība
Publiskā-privātā sektora sadarbība ārpus klasiskā iepirkuma
Projektu lietvedība
Dinamiskā iepirkumu sistēma EIS ietvaros
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā
Grozījumi Darba likumā
Mazais iepirkums EIS e-konkursa vidē
Konkurences padomes aktualitātes: karteļi publiskajos iepirkumos un neitralitātes ievērošana
Nestandarta iepirkumu procedūras - konkursa procedūra ar sarunām, slēgts konkurss, sarunu procedūra, u.c. neizmantotais potenciāls nestandarta iepirkumu veikšanai
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
Aktualitātes personāllietvedībā 2020
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos
Iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas
Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām un apakšuzņēmēju piesaiste
Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos
Biežāk sastopamās kļūdas piedaloties IT iepirkumos
EIS aktualitātes. Seminārs pasūtītājiem.
Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos
IUB un tiesu prakses aktualitātes
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītāju organizācijām
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem)
Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana
Sociālo pakalpojumu iepirkums
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS iesācējiem
Iepirkuma sagatavošana darbam EISā
Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi
Vispārīgās vienošanās tiesiskie aspekti un prakse
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma obligāto prasību izpilde tīrīšanas līdzekļu, apgaismojuma un biroja papīra iepirkumos
Publiskais iepirkums piegādātājiem
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS
Iepirkumu komisijas regulējums, tiesības un pienākumi
Pārtikas produktu iepirkums
2019.gada EIS aktualitātes pasūtītājiem
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
Atklāts konkurss EIS iesācējiem
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils
Mazais iepirkums iepirkumu speciālistiem bez priekšzināšanām
Personas datu aizsardzības jautājumi iepirkumos
Elektroniskais iepirkums – rīcības brīvība starp likumu un praksi
Elektronisko piedāvājumu iesniegšana iesācējiem – piegādātāju praktikums
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem
Iepirkumu procedūru posmi un vērtēšanas kritēriji būvniecības projektu īstenošanā
No idejas atlases līdz līgumam: metu konkursa organizēšana un sarunu procedūra
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām
Atklāta konkursa norise e-konkursa vidē iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm
Piedāvājuma sagatavošana – neskaidrie jautājumi, papildus informācija, termiņš piedāvājumu iesniegšanai
Gribu piedalīties iepirkumā: ko tālāk?
EIS e-konkursu izmantošanas aktualitātes
Piedāvājuma precizēšana, grozīšana
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse
Piegādātāja iespējas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu
Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm
Līguma izpildes drošības nodrošināšana – prasības, pierādījumi, prakse
E-konkursu praktiskie aspekti
Publiskais iepirkums praksē – būvniecības projektu īstenošanas izaicinājumi
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi
Zaļais publiskais iepirkums,realizējot pārtikas produktu iepirkumus
Rezultātu paziņošana (lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums). Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.
Būvniecības iepirkumi
Iepirkumu plānu publicēšanas praktikums
Iepirkumu plānošana un iepirkumu plāna publiskošana pēc 01.07.2017.
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Mazais jeb zemsliekšņa iepirkums
EIS aktualitātes jaunā Publisko iepirkumu likuma kontekstā
Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām – vai viss ir tik vienkārši?
Pasūtītāja riska samazināšanas instrumenti jaunajā Publisko iepirkumu likumā
Izslēgšanas noteikumi jaunajā Publisko iepirkumu likumā
EIS aktuālitātes jaunā Publiskā iepirkuma likuma kontekstā
Veselības, sociālie un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma redakciju pēc 2017.gada 1.marta
Jaunais Publisko iepirkumu likums
Mazais iepirkums pēc 2017.gada 1.marta
Publiskais iepirkums būvniecības projektu īstenošanā
Pretendenta kvalifikācija, tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem)
Zemsliekšņu iepirkumi tagad un nākotnē. Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvājums ikdienā nepieciešamo iepirkumu jomā (t.i. pārtika, kanceleja, mēbeles, utt.)
Nepamatotie iesniegumi
Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos
Publiskais iepirkums pretendentiem – soli pa solim
“Mazie iepirkumi” Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Pretendenta kvalifikācija, balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem)
„Mazie iepirkumi” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Sarunu procedūru piemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā
Rezultātu paziņošana (lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums u.c.). Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.
Publiskais iepirkums iesācējiem – pasūtītājiem. Ar ieskatu nākotnes tiesiskajā regulējumā.
Nepamatoti lēts piedāvājums
Piedāvājumu vērtēšana publiskajos iepirkumos. Papilddokumenti, papildinformācija un preču paraugu pieprasīšana un vērtēšana.
Izslēgšanas noteikumu piemērošana
Atklāta konkursa norise: no A līdz Z. Kā rīkoties, ja konkursā nav uzvarētāja?
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (instrukcija, nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)
Pārtikas produktu iepirkums, problēmas un risinājumi. Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvājums pārtikas jomā.
Publiskais iepirkums būvdarbu jomā. Problēmas un praktiski risinājumi.
Nepamatoti lēts piedāvājums un tā jaunais regulējums
Publiskais iepirkums iesācējiem – pasūtītājiem 2015.gada 26.novembrī un 27.novembrī
Publiskais iepirkums iesācējiem – piegādātājiem
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
Aktuālās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā 2015.gadā
Publisko iepirkumu likumā ietverto izslēgšanas noteikumu piemērošana
Jaunumi, aktualitātes, tendences IUB un tiesu praksē
Aktuālās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā 2015.gadā Nepamatoti lētā piedāvājuma normas piemērošana
Zaļais publiskais iepirkums (prasību pamatlīmenis iepirkumā, vērtēšanas kritēriji, prasību noteikšana) Sarunu procedūru piemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Piedāvājuma sagatavošana. Viens nespēju, ko darīt? Piegādātāju apvienībai jā vai nē? Kā pārdot preces un pakalpojumus publiskajam sektoram, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu?
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos Pārtikas produktu iepirkums, problēmas un risinājumi
I lekcija – Tirgus izpēte. Līgumcenas noteikšana. Iepirkumu plānošana II lekcija – IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā
I lekcija - Pretendenta kvalifikācija, balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem) II lekcija - Komersantu dalība mazajos jeb zemsliekšņu iepirkumos
I lekcija – Līguma izpilde (grozījumi, apakšuzņēmēju maiņa, atkāpšanās no līguma u.c.) II lekcija – Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, piedāvājumu sagatavošana vērtēšanas kritēriju kontekstā

Apmācību kalendārs