Vienpusēja atkāpšanās no iepirkuma līguma

Vebinārs, 14.06.2024 plkst. 09.00-12.00

Pieteikšanās termiņš:  13.06.2024 

No 01.01.2023. Publisko iepirkumu likumā kā obligātais ietverts sekojošs izslēgšanas noteikums: 

Pasūtītājs izslēgs kandidātu vai pretendentu no dalības organizētajā iepirkuma procedūrā, ja kandidāts vai pretendents, tā dalībnieks vai biedrs nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no noslēgtā tiesiskā darījuma. 

Šāds izslēgšanas noteikums ir noteikts kā obligāts, pagarināts tā piemērošanas termiņš un jebkurš no vienpusēji lauztajiem iepirkuma līgumiem rada risku abām pusēm - piegādātājam tikt izslēgtam no citiem iepirkumiem, savukārt pasūtītājam - risks par zaudējumu kompensāciju, ja izslēgšanas pamatā esošās vienpusējās atkāpšanās tiesības tiesa atzīst par prettiesiskām.

Tā kā jaunais regulējums veidos jaunus precedentus abām pusēm, ir svarīgi izprast katrai pusei savu atbildību. 

Vebināra mērķis: apskatīt pasūtītāja tiesības vienpusējai līguma laušanai un šādu tiesību izmantošanas seku ietekmi uz piegādātāju, kā arī riskiem, kas var atsaukties uz pasūtītāja atbildību.

Satura apraksts: 

  • Kādi nosacījumi par vienpusēju līguma laušanu būtu jāparedz līgumā?
  • Kuros gadījumos būtu pamats piemērot pasūtītājam tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma?
  • Kā rīkoties piegādātājam gadījumā, ja tas saņem pasūtītāja paziņojumu par līguma laušanu?
  • Kā rīkoties pasūtītājam, ja tas saņēmis informāciju, ka uz piegādātāju, kas iesniedzis savu piedāvājumu, ir attiecināms Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 10.punktā noteiktais izslēgšanas noteikums?
  • Ko jāņem vērā gadījumā, ja pastāv civiltiesisks strīds par līguma laušanas tiesiskumu, kāda ir iespējamās sekas un to ietekme uz iepirkuma procesiem, rezultātiem?
  • Kā risināt līguma izpildes problēmjautājumus?
  • Kā izvērtēt līguma izmaiņu nepieciešamību, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus?
  • Kā tiesiski piemērot tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma ar piegādātāju, kas nespēj izpildīt publiskus pasūtījumus, to atbilstoši dokumentējot?

Mērķauditorija: Pasūtītāja pusē strādājoši publisko iepirkumu speciālisti: iepirkumu dokumentācijas sagatavotāji, pasūtītāju pārstāvji, iepirkumu komisijas locekļi, juristi, kas uzrauga līgumu izpildes. Piegādātāja pusē strādājošie, kas īsteno līguma izpildes jautājumus un gatavo piedāvājumus, arī apvienojoties apvienībās, un konsultējošie eksperti.

Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Attīstības vadītāja Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā "Silava" ar kompetenci iepirkumu plānošanā, procesu organizēšanā, līgumu izpildes uzraudzībā un atskaitēs projektos. Papildus kā iepirkumu eksperts vairākos projektos piedalās iepirkumu procesu organizēšanā, līgumu izpildes jautājumu risināšanā un tiesvedībās strīdos par publisko iepirkumu. 

Iepriekš vadījusi Juridisko un iepirkumu daļu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā un kopumā publisko iepirkumu jomā strādā jau 20 gadus.Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs