Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes semināros

Atrasti 81 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Kādēļ ir ieteikums nenoteikt Līguma izpildes termiņu konkrētos datumos, bet dienās un mēnešos? 
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai ir samērīgi prasīt Pretendenta pieredzi piegādājamās iekārtas uzstādīšanā un konfigurēšanā? 
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums piemērot līgumsodu Uzņēmējam par Līguma izpildes termiņa vai citu saistību neizpildi, ja tas ir paredzēts iepirkuma līgumā? Kādas ir sekas Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumsodu nepiemēro?
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Kā rīkoties pasūtītājam, ja būvnieks sāk kavēt līguma noteikto izpildes termiņu un informē, ka būvniecības izmaksas pieaug? Kādas izmaiņas (vienošanās) noslēgtajā būvniecības līgumā var būt pieļaujamas?
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līgumā var noteikt, ka būvniekam dokumenti (rīkojumi, CTA polises) būvatļaujas noformēšanai pasūtītājam jāiesniedz 2 nedēļu laikā no līguma stāšanās spēkā, un, ja būvnieks šos dokumentus neiesniedz noteiktajā laikā, noteikt līgumodu par katru kavēto dienu? 
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līguma izpildes termiņā jāiekļauj preču/pakalpojuma/būvdarbu garantijas termiņš? 
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai Pasūtītājs iepirkuma līgumā var pielīgt sev tiesību vienpusēji veikt ieturējumu no Uzņēmēja darbu izpildes (bez Uzņēmēja piekrišanas), ja ieturējums jāveic, lai segtu līgumsodu, zaudējumus, kas Pasūtītājam radās Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ?
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai caur PIL 61.(5) 2.p. ir tiesības pielīgt papildu darbus, kas nav nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, bet nemaina sākotnējo iepirkuma līguma mērķi? 
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Ja līgums neparedz sadārdzinājumu, vai ir tiesības palielināt līguma cenu kā nebūtiskus grozījumus līdz 15% (PIL 61. panta (5) daļa)?
Lektors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Kā ir situācijās, ja Zaļā publiskā iepirkuma izpildē, kura pozīcija ir minēta vispārīgajā vienošanās un līguma apraksta pozīcijā, nav iespējams nodrošināt nepieciešamos procentus to izpildei?
Lektors Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!