Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 121 - 130
Kur tieši PIL 9.pantā ir noteikts, ka mazajos iepirkumos ir jāvērtē nepamatoti lēts piedāvājums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā ir ar informācijas precizēšanu, nevis attiecībā uz pretendentu, bet attiecībā uz personālu (būvspeciālistu) pieredzes objektu precizēšanu vai pat papildināšanu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
 Vērtēšanas kritērijos nevar iekļaut pretendenta pieredzi. Tas izriet no likuma vai IUB tiesu prakses?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur tieši ir noteikts, ka jāsniedz skaidrojums par dalīšanu daļās?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pieredzes prasības var izpildīt, arī aritmētiski sasummējot pretendentu un tā piesaistīto personu katra atsevišķo pieredzi, piemēram, ir prasība par trīs objektiem katrs noteiktā vērtībā, pretendentam pašam ir tikai viens šāds objekts un vēl pa vienam katrai iesaistītajai personai?  
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai nav izņēmuma gadījumi, kad galvenā būvuzņēmēja pieredzi tomēr varētu nodot? Piemēram, ja pašā nolikumā ir norādīts, ka Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, vai šajā gadījumā pretendents drīkst balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, pie nosacījuma, ka apakšuzņēmējs atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un būvdarbu līgumu apakšuzņēmējs ir izpildījis kā galvenais būvuzņēmējs?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai uz apakšuzņēmēja finanšu iespējām balstīties nevar pat tādā gadījumā, ja apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi? Un vai gadījumā, ja pretendents balstās uz citas personas finanšu iespējām, šai personai līguma izpildē ir obligāti jāveic būvdarbi/jāsniedz pakalpojumi?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Balstīšanās uz cita spējām - kā tiek vērtēts (būvdarbi) procentuālā apmēra sadalījums, piemēram, balstos uz pieredzi dalot līgumu uz 35 (svešais) un 65 (pretendents)? Nolikums neregulē. Vai tas vērtējams un nosakāms iepirkuma līguma priekšmeta kontekstā? Vai arī tomēr komisijas subjektīvs vērtējums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja es kā Pretendents piesaistu apakšuzņēmēju konkrētam darbam un balstos uz viņa speciālistu darba izpildē, vai skaitās, ka viņš ir kā apakšuzņēmējs un arī kā persona, uz kura iespējām es balstos?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!